Grec | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Me gustaría matricularme en la universidad.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Me quiero matricular _______________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
en un grado
ένα προπτυχιακό
Formation universitaire
en un posgrado
ένα μεταπτυχιακό
Formation universitaire
en un doctorado
ένα διδακτορικό
Formation universitaire
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Formation universitaire
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Formation universitaire
a distancia
εξ αποστάσεως
Formation universitaire
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
un semestre
ένα εξάμηνο
Durée du séjour à l'université
un curso académico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durée du séjour à l'université
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nécessaire pour postuler à l'université
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Demander si vous recevrez une offre officielle
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Demander si l'université fournit le logement
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Demander à consulter le progrès de votre dossier
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
¿Cómo es el sistema _____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Se renseigner sur le système
de créditos
πόντων
Type de système
de notas
βαθμολόγησης
Type de système
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
¿Hay ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
clases teóricas
διαλέξεις
Type d'enseignement
seminarios
σεμινάρια
Type d'enseignement
tutorías
προγράμματα εκμάθησης
Type d'enseignement
conferencias
συνέδρια
Type d'enseignement
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Demander la date des examens
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Demander comment intégrer une association étudiante
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Demander quelles langues sont enseignées
¿Hay pruebas de nivel?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
¿Organizan también excursiones?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Demander si l'école organise des excursions
¿Qué programas ofertan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Necesito ayuda financiera para ______________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
matrícula
δίδακτρα
Objet de l'aide financière
gastos personales
τα έξοδα διαβίωσής μου
Objet de l'aide financière
manutención de hijos menores
τη φροντίδα των παιδιών
Objet de l'aide financière
¿Qué becas puedo solicitar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Demander où se procurer un certificat d'équivalence