Grec | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Mi volas apliki por_____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kurso por studentoj
ένα προπτυχιακό
Formation universitaire
kurso por postdiplomaj studentoj
ένα μεταπτυχιακό
Formation universitaire
kurso por Ph.D.
ένα διδακτορικό
Formation universitaire
plentempa kurso
πλήρους απασχόλησης
Formation universitaire
parttempa kurso
μερικής απασχόλησης
Formation universitaire
enreta kurso
εξ αποστάσεως
Formation universitaire
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
semestro
ένα εξάμηνο
Durée du séjour à l'université
akademia jaro
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durée du séjour à l'université
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nécessaire pour postuler à l'université
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Demander si vous recevrez une offre officielle
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Demander si l'université fournit le logement
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Se renseigner sur le système
de kredito
πόντων
Type de système
de noto
βαθμολόγησης
Type de système
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Kiom estas la instrua stilo?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Ĉu estas ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lekcioj
διαλέξεις
Type d'enseignement
seminarioj
σεμινάρια
Type d'enseignement
lerniloj
προγράμματα εκμάθησης
Type d'enseignement
konferencoj
συνέδρια
Type d'enseignement
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiam estas la ekzamenoj?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Demander la date des examens
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Ĉu estas universitata sportejo?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Demander comment intégrer une association étudiante
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Demander quelles langues sont enseignées
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Demander si l'école organise des excursions
Kio programojn vi proponas?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
instrudepagoj
δίδακτρα
Objet de l'aide financière
miaj vivelspezoj
τα έξοδα διαβίωσής μου
Objet de l'aide financière
infanzorgado
τη φροντίδα των παιδιών
Objet de l'aide financière
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Demander où se procurer un certificat d'équivalence