Russe | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ένα προπτυχιακό
бакалавриат
Formation universitaire
ένα μεταπτυχιακό
аспирантура
Formation universitaire
ένα διδακτορικό
докторат/профессура
Formation universitaire
πλήρους απασχόλησης
очная форма
Formation universitaire
μερικής απασχόλησης
заочная форма
Formation universitaire
εξ αποστάσεως
онлайн обучение
Formation universitaire
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
ένα εξάμηνο
семестр
Durée du séjour à l'université
ένα ακαδημαϊκό έτος
академический год
Durée du séjour à l'université
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Какие ограничения на работу для студентов?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Каковы требования для поступления в университет?
Nécessaire pour postuler à l'université
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Вы пришлете мне формальное предложение?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Университет гарантирует предоставление жилья?
Demander si l'université fournit le logement
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Курс включает в себя период стажировки?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Каковы требования знания [язык] языка?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Какова система_____________?
Se renseigner sur le système
πόντων
кредитов
Type de système
βαθμολόγησης
оценок
Type de système
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Каков стиль преподавания?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Υπάρχουν _____________ ;
Там есть___________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
διαλέξεις
лекции
Type d'enseignement
σεμινάρια
семинары
Type d'enseignement
προγράμματα εκμάθησης
учебные материалы
Type d'enseignement
συνέδρια
конференции
Type d'enseignement
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Какие курсы предлагаются летними школами?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Когда проходят экзамены?
Demander la date des examens
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
В университете есть спортивный центр?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Demander quelles langues sont enseignées
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
У вас есть детальное описание курса?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Каково максимальное количество студентов в группе?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Οργανώνετε και εκδρομές;
Вы организовываете экскурсии?
Demander si l'école organise des excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Какие программы вы предлагаете?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
δίδακτρα
плата за обучение
Objet de l'aide financière
τα έξοδα διαβίωσής μου
расходы на жизнь
Objet de l'aide financière
τη φροντίδα των παιδιών
уход за ребенком
Objet de l'aide financière
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Какие виды стипендий доступны?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence