Tchèque | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ένα προπτυχιακό
bakalářské studium
Formation universitaire
ένα μεταπτυχιακό
postgraduální studium
Formation universitaire
ένα διδακτορικό
doktorské studium
Formation universitaire
πλήρους απασχόλησης
prezenční studium
Formation universitaire
μερικής απασχόλησης
kombinované studium
Formation universitaire
εξ αποστάσεως
online
Formation universitaire
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
ένα ακαδημαϊκό έτος
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
πόντων
kredity
Type de système
βαθμολόγησης
známkování
Type de système
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Υπάρχουν _____________ ;
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
διαλέξεις
přednášky
Type d'enseignement
σεμινάρια
semináře
Type d'enseignement
προγράμματα εκμάθησης
konsultace
Type d'enseignement
συνέδρια
konference
Type d'enseignement
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Οργανώνετε και εκδρομές;
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
δίδακτρα
školné
Objet de l'aide financière
τα έξοδα διαβίωσής μου
životní náklady
Objet de l'aide financière
τη φροντίδα των παιδιών
péče o dítě
Objet de l'aide financière
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence