Chinois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
een bacheloropleiding
本科生
Formation universitaire
een postgraduaat
研究生
Formation universitaire
een doctoraat
博士生
Formation universitaire
een voltijdse opleiding
全日制
Formation universitaire
een deeltijdse opleiding
非全日
Formation universitaire
een online cursus
网上课程
Formation universitaire
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Signifier la durée de votre période d'échange
een semester
一学期
Durée du séjour à l'université
een academisch jaar
一学年
Durée du séjour à l'université
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nécessaire pour postuler à l'université
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Demander si l'université fournit le logement
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Se renseigner sur le système
creditsysteem
学分制
Type de système
beoordelingssysteem
打分制
Type de système
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lezingen
讲座
Type d'enseignement
seminars
研讨会
Type d'enseignement
tutorials
个别辅导
Type d'enseignement
conferenties
会议
Type d'enseignement
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Demander la date des examens
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Demander comment intégrer une association étudiante
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Demander quelles langues sont enseignées
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Demander si l'école organise des excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
inschrijvingsgeld
学费
Objet de l'aide financière
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Objet de l'aide financière
kinderopvang
儿童托管
Objet de l'aide financière
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence