Thaïlandais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
een bacheloropleiding
ปริญญาตรี
Formation universitaire
een postgraduaat
บัณฑิตวิทยาลัย
Formation universitaire
een doctoraat
ปริญญาเอก
Formation universitaire
een voltijdse opleiding
เต็มเวลา
Formation universitaire
een deeltijdse opleiding
นอกเวลา
Formation universitaire
een online cursus
ออนไลน์
Formation universitaire
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Signifier la durée de votre période d'échange
een semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Durée du séjour à l'université
een academisch jaar
หนึ่งปีการศึกษา
Durée du séjour à l'université
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nécessaire pour postuler à l'université
Zal ik een formele toelating ontvangen?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Demander si vous recevrez une offre officielle
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Demander si l'université fournit le logement
Bevat de cursus ook een stageperiode?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hoe werkt het ____________ systeem?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Se renseigner sur le système
creditsysteem
หน่วยกิตวิชา
Type de système
beoordelingssysteem
การให้คะแนน
Type de système
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Welke leermethoden worden er gebruikt?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Zijn er _____________ ?
มี _____________ ไหม
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lezingen
การบรรยาย
Type d'enseignement
seminars
การสัมมนา
Type d'enseignement
tutorials
การกวดวิชา
Type d'enseignement
conferenties
การประชุม
Type d'enseignement
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Wanneer worden de examens gehouden?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Demander la date des examens
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Heeft de universiteit een sportcentrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Demander comment intégrer une association étudiante
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Demander quelles langues sont enseignées
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organiseren jullie ook excursies?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Demander si l'école organise des excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
inschrijvingsgeld
ค่าเล่าเรียน
Objet de l'aide financière
kosten voor levensonderhoud
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Objet de l'aide financière
kinderopvang
การดูแลเด็ก
Objet de l'aide financière
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Demander où se procurer un certificat d'équivalence