Espagnol | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
en un grado
Formation universitaire
studia magisterskie
en un posgrado
Formation universitaire
studia doktoranckie
en un doctorado
Formation universitaire
studia dzienne
a tiempo completo
Formation universitaire
studia zaoczne
a tiempo parcial
Formation universitaire
studia przez internet
a distancia
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
un semestre
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
un curso académico
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Se renseigner sur le système
punktowy
de créditos
Type de système
oceniania
de notas
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
clases teóricas
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Type d'enseignement
konsultacje
tutorías
Type d'enseignement
konferencje
conferencias
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence