Thaïlandais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
ปริญญาตรี
Formation universitaire
studia magisterskie
บัณฑิตวิทยาลัย
Formation universitaire
studia doktoranckie
ปริญญาเอก
Formation universitaire
studia dzienne
เต็มเวลา
Formation universitaire
studia zaoczne
นอกเวลา
Formation universitaire
studia przez internet
ออนไลน์
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
หนึ่งปีการศึกษา
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Se renseigner sur le système
punktowy
หน่วยกิตวิชา
Type de système
oceniania
การให้คะแนน
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
มี _____________ ไหม
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
การบรรยาย
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
การสัมมนา
Type d'enseignement
konsultacje
การกวดวิชา
Type d'enseignement
konferencje
การประชุม
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
ค่าเล่าเรียน
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
การดูแลเด็ก
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Demander où se procurer un certificat d'équivalence