Chinois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jag vill anmäla mig till universitetet.
我想要进入大学学习。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jag vill anmäla mig till en ___________.
我想要申请______________课程。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kandidatkurs
本科生
Formation universitaire
avancerad kurs
研究生
Formation universitaire
doktorandkurs
博士生
Formation universitaire
fulltidskurs
全日制
Formation universitaire
deltidskurs
非全日
Formation universitaire
onlinekurs
网上课程
Formation universitaire
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
我想要在这所大学学习___________。
Signifier la durée de votre période d'échange
en termin
一学期
Durée du séjour à l'université
ett läsår
一学年
Durée du séjour à l'université
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
请问学生工作有什么限制?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
我需要提供材料原件还是复印件?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nécessaire pour postuler à l'université
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterar universitetet boende?
请问大学能保证我的住宿吗?
Demander si l'université fournit le logement
Innefattar kursen en praktikperiod?
课程内容涵盖实习吗?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Vilka är språkkraven?
对【语言】的要求是什么?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hur fungerar _______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Se renseigner sur le système
poängsystemet
学分制
Type de système
betygssättningen
打分制
Type de système
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hur är undervisningen?
这里的教学风格是什么样的?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Finns det _______?
这里有_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
föreläsningar
讲座
Type d'enseignement
seminarier
研讨会
Type d'enseignement
handledning
个别辅导
Type d'enseignement
konferenser
会议
Type d'enseignement
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
När är tentaperioderna?
考试何时举行?
Demander la date des examens
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Har universitetet en idrottsanläggning?
大学里有体育馆吗?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
我如何加入学生组织?
Demander comment intégrer une association étudiante
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
我在这里可以学习什么语言?
Demander quelles langues sont enseignées
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
有没有水平测试来评估我的水平?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
您有课程的详细介绍吗?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
一个班级里最多有多少个学生?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
贵校都有哪些设施?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerar skolan också utflykter?
请问你们安排郊游吗?
Demander si l'école organise des excursions
Vilka program erbjuds?
你们提供哪些项目呢?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
我想了解关于助学金的信息。
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
有哪些组织可以资助我的学习?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
我需要 ____________的财政补贴。
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
skolavgifter
学费
Objet de l'aide financière
mina levnadskostnader
生活费用
Objet de l'aide financière
barnomsorg
儿童托管
Objet de l'aide financière
Vilka typer av stipendier finns det?
请问有哪些奖学金?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence