Chinois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要进入大学学习。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
我想要申请______________课程。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ปริญญาตรี
本科生
Formation universitaire
บัณฑิตวิทยาลัย
研究生
Formation universitaire
ปริญญาเอก
博士生
Formation universitaire
เต็มเวลา
全日制
Formation universitaire
นอกเวลา
非全日
Formation universitaire
ออนไลน์
网上课程
Formation universitaire
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
我想要在这所大学学习___________。
Signifier la durée de votre période d'échange
หนึ่งภาคการศึกษา
一学期
Durée du séjour à l'université
หนึ่งปีการศึกษา
一学年
Durée du séjour à l'université
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
请问学生工作有什么限制?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
我需要提供材料原件还是复印件?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
请问该所大学的入学要求是什么?
Nécessaire pour postuler à l'université
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Demander si vous recevrez une offre officielle
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
请问大学能保证我的住宿吗?
Demander si l'université fournit le logement
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
课程内容涵盖实习吗?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
我如何才能查看我的申请进程呢?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
对【语言】的要求是什么?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
ระบบ ____________ เป็นยังไง
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Se renseigner sur le système
หน่วยกิตวิชา
学分制
Type de système
การให้คะแนน
打分制
Type de système
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
这里的教学风格是什么样的?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
มี _____________ ไหม
这里有_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
การบรรยาย
讲座
Type d'enseignement
การสัมมนา
研讨会
Type d'enseignement
การกวดวิชา
个别辅导
Type d'enseignement
การประชุม
会议
Type d'enseignement
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
暑期学校提供哪些课程呢?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
考试何时举行?
Demander la date des examens
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
我在哪里能找到所有的课程信息?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
大学里有体育馆吗?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
我如何加入学生组织?
Demander comment intégrer une association étudiante
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
我在这里可以学习什么语言?
Demander quelles langues sont enseignées
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
有没有水平测试来评估我的水平?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
您有课程的详细介绍吗?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
一个班级里最多有多少个学生?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
贵校都有哪些设施?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
请问你们安排郊游吗?
Demander si l'école organise des excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
你们提供哪些项目呢?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
我想了解关于助学金的信息。
Se renseigner sur les possibilités de subventions
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
有哪些组织可以资助我的学习?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
我需要 ____________的财政补贴。
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
ค่าเล่าเรียน
学费
Objet de l'aide financière
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
生活费用
Objet de l'aide financière
การดูแลเด็ก
儿童托管
Objet de l'aide financière
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
请问有哪些奖学金?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence