Espéranto | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Mi volas apliki por_____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ปริญญาตรี
kurso por studentoj
Formation universitaire
บัณฑิตวิทยาลัย
kurso por postdiplomaj studentoj
Formation universitaire
ปริญญาเอก
kurso por Ph.D.
Formation universitaire
เต็มเวลา
plentempa kurso
Formation universitaire
นอกเวลา
parttempa kurso
Formation universitaire
ออนไลน์
enreta kurso
Formation universitaire
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
หนึ่งภาคการศึกษา
semestro
Durée du séjour à l'université
หนึ่งปีการศึกษา
akademia jaro
Durée du séjour à l'université
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nécessaire pour postuler à l'université
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Demander si vous recevrez une offre officielle
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Demander si l'université fournit le logement
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Se renseigner sur le système
หน่วยกิตวิชา
de kredito
Type de système
การให้คะแนน
de noto
Type de système
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kiom estas la instrua stilo?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
มี _____________ ไหม
Ĉu estas ______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
การบรรยาย
lekcioj
Type d'enseignement
การสัมมนา
seminarioj
Type d'enseignement
การกวดวิชา
lerniloj
Type d'enseignement
การประชุม
konferencoj
Type d'enseignement
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiam estas la ekzamenoj?
Demander la date des examens
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Ĉu estas universitata sportejo?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Demander comment intégrer une association étudiante
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Demander quelles langues sont enseignées
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Demander si l'école organise des excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kio programojn vi proponas?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
ค่าเล่าเรียน
instrudepagoj
Objet de l'aide financière
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
miaj vivelspezoj
Objet de l'aide financière
การดูแลเด็ก
infanzorgado
Objet de l'aide financière
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence