Néerlandais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ปริญญาตรี
een bacheloropleiding
Formation universitaire
บัณฑิตวิทยาลัย
een postgraduaat
Formation universitaire
ปริญญาเอก
een doctoraat
Formation universitaire
เต็มเวลา
een voltijdse opleiding
Formation universitaire
นอกเวลา
een deeltijdse opleiding
Formation universitaire
ออนไลน์
een online cursus
Formation universitaire
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
หนึ่งภาคการศึกษา
een semester
Durée du séjour à l'université
หนึ่งปีการศึกษา
een academisch jaar
Durée du séjour à l'université
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nécessaire pour postuler à l'université
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Demander si vous recevrez une offre officielle
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Demander si l'université fournit le logement
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hoe werkt het ____________ systeem?
Se renseigner sur le système
หน่วยกิตวิชา
creditsysteem
Type de système
การให้คะแนน
beoordelingssysteem
Type de système
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
มี _____________ ไหม
Zijn er _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
การบรรยาย
lezingen
Type d'enseignement
การสัมมนา
seminars
Type d'enseignement
การกวดวิชา
tutorials
Type d'enseignement
การประชุม
conferenties
Type d'enseignement
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wanneer worden de examens gehouden?
Demander la date des examens
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Demander comment intégrer une association étudiante
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Demander quelles langues sont enseignées
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organiseren jullie ook excursies?
Demander si l'école organise des excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welke programma's bieden jullie aan?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
ค่าเล่าเรียน
inschrijvingsgeld
Objet de l'aide financière
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
kosten voor levensonderhoud
Objet de l'aide financière
การดูแลเด็ก
kinderopvang
Objet de l'aide financière
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence