Suédois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ปริญญาตรี
kandidatkurs
Formation universitaire
บัณฑิตวิทยาลัย
avancerad kurs
Formation universitaire
ปริญญาเอก
doktorandkurs
Formation universitaire
เต็มเวลา
fulltidskurs
Formation universitaire
นอกเวลา
deltidskurs
Formation universitaire
ออนไลน์
onlinekurs
Formation universitaire
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
หนึ่งภาคการศึกษา
en termin
Durée du séjour à l'université
หนึ่งปีการศึกษา
ett läsår
Durée du séjour à l'université
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nécessaire pour postuler à l'université
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Demander si vous recevrez une offre officielle
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterar universitetet boende?
Demander si l'université fournit le logement
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Innefattar kursen en praktikperiod?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Vilka är språkkraven?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hur fungerar _______ ?
Se renseigner sur le système
หน่วยกิตวิชา
poängsystemet
Type de système
การให้คะแนน
betygssättningen
Type de système
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hur är undervisningen?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
มี _____________ ไหม
Finns det _______?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
การบรรยาย
föreläsningar
Type d'enseignement
การสัมมนา
seminarier
Type d'enseignement
การกวดวิชา
handledning
Type d'enseignement
การประชุม
konferenser
Type d'enseignement
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
När är tentaperioderna?
Demander la date des examens
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Har universitetet en idrottsanläggning?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Demander comment intégrer une association étudiante
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Demander quelles langues sont enseignées
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerar skolan också utflykter?
Demander si l'école organise des excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vilka program erbjuds?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
ค่าเล่าเรียน
skolavgifter
Objet de l'aide financière
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
mina levnadskostnader
Objet de l'aide financière
การดูแลเด็ก
barnomsorg
Objet de l'aide financière
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vilka typer av stipendier finns det?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence