Anglais | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ห้องพัก
room
Type de logement
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Type de logement
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Type de logement
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Type de logement
บ้านแฝด
semi-detached house
Type de logement
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Type de logement
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Demander le prix du loyer
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
Demander à combien s'élève la caution
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Signifier si le logement est meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
État de l'appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
État de l'appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Demander si les animaux sont autorisés
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Demander la durée du bail
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Demander quand l'électricité a été refaite
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Demander si une place de parking vous est réservée
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Demander si les installations sont en état de marche
ท่อประปา
the plumbing
Installation
เครื่องทำความร้อน
the heating
Installation
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Demander qui est responsable pour les réparations
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Demander à voir le thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Demander combien d'offres la maison a reçues
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Demander ce qui est inclus dans la vente
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Demander si la maison peut être retirée du marché
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes