Suédois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Estas la poŝmono imponibla?
Är bidraget skattefritt?
Demander si les allocations sont imposables
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Estas la poŝmono imponibla?
Ska bidraget beskattas?
Demander si les allocations sont imposables
Kio profitojn mi ricevas?
Vilka förmåner får jag?
Demander quelles compensations vous recevrez
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan jag överklaga beslutet?
Demander si vous pouvez contester la décision
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances