Vietnamien | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Estas la poŝmono imponibla?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Demander si les allocations sont imposables
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Estas la poŝmono imponibla?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Demander si les allocations sont imposables
Kio profitojn mi ricevas?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Demander quelles compensations vous recevrez
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Demander si vous pouvez contester la décision
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances