Vietnamien | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Onko avustus verovapaata?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Demander si les allocations sont imposables
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Onko tuki veronalaista?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Demander si les allocations sont imposables
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Demander quelles compensations vous recevrez
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Voinko valittaa päätöksestä?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Demander si vous pouvez contester la décision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances