Italien | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
L'indennità è esente da tasse?
Demander si les allocations sont imposables
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Il sussidio è tassabile?
Demander si les allocations sont imposables
Jakie świadczenia dostanę?
Quali benefici riceverò?
Demander quelles compensations vous recevrez
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Demander si vous pouvez contester la décision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances