Suédois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Денежное пособие освобождено от налогов?
Är bidraget skattefritt?
Demander si les allocations sont imposables
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Ska bidraget beskattas?
Demander si les allocations sont imposables
Какие льготы я получу?
Vilka förmåner får jag?
Demander quelles compensations vous recevrez
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Я могу обжаловать это решение?
Kan jag överklaga beslutet?
Demander si vous pouvez contester la décision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances