Chinois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Är bidraget skattefritt?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Ska bidraget beskattas?
该津贴是否要纳税?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka förmåner får jag?
我能拿到什么福利?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påverkar ersättningen andra förmåner?
这个津贴是否影响其他福利?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jag överklaga beslutet?
我能否申诉反对某个决定?
Demander si vous pouvez contester la décision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
如果情况有所改变我该如何做?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances