Finnois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Är bidraget skattefritt?
Onko avustus verovapaata?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Ska bidraget beskattas?
Onko tuki veronalaista?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka förmåner får jag?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jag överklaga beslutet?
Voinko valittaa päätöksestä?
Demander si vous pouvez contester la décision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances