Japonais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Är bidraget skattefritt?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Ska bidraget beskattas?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka förmåner får jag?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jag överklaga beslutet?
Demander si vous pouvez contester la décision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances