Russe | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Är bidraget skattefritt?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Ska bidraget beskattas?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka förmåner får jag?
Какие льготы я получу?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jag överklaga beslutet?
Я могу обжаловать это решение?
Demander si vous pouvez contester la décision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances