Vietnamien | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Är bidraget skattefritt?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Ska bidraget beskattas?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka förmåner får jag?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jag överklaga beslutet?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Demander si vous pouvez contester la décision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances