Chinois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
请问补贴是不需要纳税的吗?
Demander si les allocations sont imposables
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
该津贴是否要纳税?
Demander si les allocations sont imposables
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
我能拿到什么福利?
Demander quelles compensations vous recevrez
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
这个津贴是否影响其他福利?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
我能否申诉反对某个决定?
Demander si vous pouvez contester la décision
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
如果情况有所改变我该如何做?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances