Vietnamien | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Demander si les allocations sont imposables
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Tazminat vergiye tabi mi?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Demander si les allocations sont imposables
Hangi yardımları alacağım?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Demander quelles compensations vous recevrez
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Demander si vous pouvez contester la décision
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances