Arabe | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
هل السعر خال من الضريبة؟
Demander si les allocations sont imposables
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Demander si les allocations sont imposables
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Demander quelles compensations vous recevrez
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Demander si vous pouvez contester la décision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances