Finnois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Onko avustus verovapaata?
Demander si les allocations sont imposables
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Onko tuki veronalaista?
Demander si les allocations sont imposables
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Demander quelles compensations vous recevrez
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Voinko valittaa päätöksestä?
Demander si vous pouvez contester la décision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances