Polonais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Demander si les allocations sont imposables
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Demander si les allocations sont imposables
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Jakie świadczenia dostanę?
Demander quelles compensations vous recevrez
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Demander si vous pouvez contester la décision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances