Portugais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
O subsídio é isento de impostos?
Demander si les allocations sont imposables
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
O subsídio é tributável?
Demander si les allocations sont imposables
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Quais benefícios vou receber?
Demander quelles compensations vous recevrez
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
O subsídio afeta outros benefícios?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Demander si vous pouvez contester la décision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances