Vietnamien | Phrases - Personnel | Courriel

Courriel - Ouverture

ถึง จอห์น
Gửi Vi,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informel, pour s'adresser à ses parents
เรียน คุณลุงเจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
สวัสดี จอห์น
Lam thân mến,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
จอห์น
Tùng à,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
ถึงสุดที่รัก
Gửi bạn,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
ถึง สุดที่รัก
Anh / Em thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
ถึงจอห์นที่รัก
Trúc thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Utilisé pour répondre à une lettre
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Utilisé pour répondre à une lettre
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Courriel - Corps de texte

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvellle
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a eue
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Utilisé quand vous voulez qu'un ami regarde votre site internet
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami vous ajoute sur sa messagerie instantanée, afin que vous puissiez communiquer plus souvent

Courriel - Fermeture

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... gửi lời chào cho bạn.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à un courriel
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à traver le destinataire de la lettre que vous écrivez
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
ขอให้โชคดีนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Utilisé quand vous écrivez à votre famille ou amis
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
ขอให้โชคดีนะ
Thân ái,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
ขอให้คุณโชคดี
Thân,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ด้วยความหวังดี
Thân mến,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ด้วยความรัก
Thân mến,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille