Danois | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Utilisé pour annoncer un mariage
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir