Chinois | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Gửi Vi,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bố / mẹ,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Cháu chào chú Triều,
亲爱的Jerome叔叔,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Lam thân mến,
你好,约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Thương thân mến,
嘿,约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Tùng à,
约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
我亲爱的,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Anh / Em thân yêu,
我最亲爱的,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Trúc thân yêu,
最亲爱的约翰,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
谢谢您的来信。
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
很高兴再次收到您的来信。
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
对不起,这么久没有给你写信。
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
我给您写信是为了告诉您...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Bạn có rảnh vào...?
你有没有...的计划?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
非常感谢发送/邀请/附上...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
很高兴宣布...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Mình rất vui khi được biết...
听到...我非常高兴
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Mình rất tiếc phải báo rằng...
很遗憾地告诉你们...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Mình rất tiếc khi hay tin...
听到...很遗憾
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... gửi lời chào cho bạn.
...致上他/她的祝福。
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Cho mình gửi lời chào tới...
代我向...问好。
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
我期待着尽快能收到您的回复。
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
尽快回复。
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Hãy hồi âm cho mình khi...
当...,请回复
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
保重。
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Em yêu anh / Anh yêu em.
我爱你。
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Thân ái,
衷心的祝福,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Thân,
致以最衷心的祝福,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
最衷心的问候,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
一切顺利,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
致以我的祝福,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
衷心祝福,
Informel, utilisé avec la famille
Thân thương,
衷心祝福,
Informel, utilisé avec la famille