Grec | Phrases - Voyage | Achats

Achats - Bases

您有___?(nín yǒu ___?)
Έχετε ___; (Éhete ___?)
Demander un article particulier
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___?)
Demander où se trouve un article particulier
多少钱?(duōshǎo qián?)
Πόσο κάνει; (Póso káni?)
Demander un prix
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Έχετε κάτι που είναι λιγότερο ακριβό; (Éhete káti pu íne ligótero akrivó?)
Demander un article moins cher
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Τι ώρα ανοίγετε / κλείνετε; (Ti óra anígete / klínete?)
Demander les heures d'ouverture et de fermeture
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Απλώς κοιτάζω. (Aplós kitázo.)
Dire que l'on se contente de regarder
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Θα το αγοράσω. (Tha to agoráso.)
Confirmer un achat
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
Demander si le magasin accepte les cartes de crédit
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Μπορώ να έχω την απόδειξη, παρακαλώ; (Boró na ého tin apódixi parakaló?)
Demander le ticket de caisse
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Μπορώ να έχω μια τσάντα, παρακαλώ; (Boró na ého mya tsánda parakaló?)
Demander un sac
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Θα ήθελα να το επιστρέψω. (Tha íthela na to epistrépso.)
Expliquer que vous ramenez un article

Achats - Vêtements

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Μπορώ να το δοκιμάσω, παρακαλώ; (Boró na to dokimáso, parakaló?)
Demander à essayer un vêtement
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Πού είναι τα δοκιμαστήρια; (Pu íne ta dokimastíria?)
Demander où sont les cabines d'essayage
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Το έχετε σε ____; (To éhete se ____?)
Demander une taille précise
…小号?(…xiǎo hào?)
... μικρο; (...mikró?)
Taille de vêtement
…中号?(…zhōng hào?)
...μεσαίο; (...meséo?)
Taille de vêtement
…大号?(…dà hào?)
...μεγάλο; (...megálo?)
Taille de vêtement
…加大号?(…jiā dà hào?)
...πολύ μεγάλο; (...polí megálo?)
Taille de vêtement
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Έχετε αυτά τα παπούτσια σε ___; (Éhete aftá ta papútsia se ___?)
Demander une pointure spécifique
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Είναι πολύ μικρό. (Íne polí mikró.)
Dire que le vêtement est trop petit
这太大了。(zhè tài dàle.)
Είναι πολύ μεγάλο. (Íne polí megálo.)
Dire que le vêtement est trop grand
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Μου πάει; (Mu pái?)
Demander si le vêtement va

Achats - Négocier

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Σας δίνω _[ποσό]_για αυτό; (Sas díno _[posó]_ ya aftó? )
Suggérer un prix
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Αυτό είναι πολύ ακριβό! (Aftó íne polí akrivó!)
Dire que l'article est trop cher
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Το είδα αυτό για _[ποσό]_ κάπου αλλού. (To ída aftó ya _[posó]_ kápu allú.)
Faire référence à l'article à un prix plus bas dans un autre magasin
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[Ποσό]_ είναι η τελική μου προσφορά! (_[Posó]_ íne i telikí mu prosforá!)
Faire une dernière offre
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Τότε δεν ενδιαφέρομαι. (Tóte den endiaférome.)
Montrer son manque d'intérêt
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Τότε θα πάω κάπου αλλού. (Tóte tha páo kápu allú.)
Montrer son manque d'intérêt en menaçant de partir
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
δεν έχω την οικονομική δυνατότητα! (Den ého tin ikonomikí dinatótita!)
Contester le prix en disant que vous ne pouvez pas vous le permettre
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Είναι παραπάνω από ότι μπορώ να δώσω αλλά θα το πάρω. (Íne parapáno apó óti boró na dóso allá tha to páro.)
Accepter l'offre en manifestant un regret