Chinois | Phrases - Voyage | Achats

Achats - Bases

Έχετε ___; (Éhete ___?)
您有___?(nín yǒu ___?)
Demander un article particulier
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___?)
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Demander où se trouve un article particulier
Πόσο κάνει; (Póso káni?)
多少钱?(duōshǎo qián?)
Demander un prix
Έχετε κάτι που είναι λιγότερο ακριβό; (Éhete káti pu íne ligótero akrivó?)
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Demander un article moins cher
Τι ώρα ανοίγετε / κλείνετε; (Ti óra anígete / klínete?)
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Demander les heures d'ouverture et de fermeture
Απλώς κοιτάζω. (Aplós kitázo.)
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Dire que l'on se contente de regarder
Θα το αγοράσω. (Tha to agoráso.)
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Confirmer un achat
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Demander si le magasin accepte les cartes de crédit
Μπορώ να έχω την απόδειξη, παρακαλώ; (Boró na ého tin apódixi parakaló?)
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Demander le ticket de caisse
Μπορώ να έχω μια τσάντα, παρακαλώ; (Boró na ého mya tsánda parakaló?)
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Demander un sac
Θα ήθελα να το επιστρέψω. (Tha íthela na to epistrépso.)
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Expliquer que vous ramenez un article

Achats - Vêtements

Μπορώ να το δοκιμάσω, παρακαλώ; (Boró na to dokimáso, parakaló?)
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Demander à essayer un vêtement
Πού είναι τα δοκιμαστήρια; (Pu íne ta dokimastíria?)
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Demander où sont les cabines d'essayage
Το έχετε σε ____; (To éhete se ____?)
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Demander une taille précise
... μικρο; (...mikró?)
…小号?(…xiǎo hào?)
Taille de vêtement
...μεσαίο; (...meséo?)
…中号?(…zhōng hào?)
Taille de vêtement
...μεγάλο; (...megálo?)
…大号?(…dà hào?)
Taille de vêtement
...πολύ μεγάλο; (...polí megálo?)
…加大号?(…jiā dà hào?)
Taille de vêtement
Έχετε αυτά τα παπούτσια σε ___; (Éhete aftá ta papútsia se ___?)
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Demander une pointure spécifique
Είναι πολύ μικρό. (Íne polí mikró.)
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Dire que le vêtement est trop petit
Είναι πολύ μεγάλο. (Íne polí megálo.)
这太大了。(zhè tài dàle.)
Dire que le vêtement est trop grand
Μου πάει; (Mu pái?)
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Demander si le vêtement va

Achats - Négocier

Σας δίνω _[ποσό]_για αυτό; (Sas díno _[posó]_ ya aftó? )
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Suggérer un prix
Αυτό είναι πολύ ακριβό! (Aftó íne polí akrivó!)
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Dire que l'article est trop cher
Το είδα αυτό για _[ποσό]_ κάπου αλλού. (To ída aftó ya _[posó]_ kápu allú.)
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Faire référence à l'article à un prix plus bas dans un autre magasin
_[Ποσό]_ είναι η τελική μου προσφορά! (_[Posó]_ íne i telikí mu prosforá!)
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Faire une dernière offre
Τότε δεν ενδιαφέρομαι. (Tóte den endiaférome.)
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Montrer son manque d'intérêt
Τότε θα πάω κάπου αλλού. (Tóte tha páo kápu allú.)
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Montrer son manque d'intérêt en menaçant de partir
δεν έχω την οικονομική δυνατότητα! (Den ého tin ikonomikí dinatótita!)
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Contester le prix en disant que vous ne pouvez pas vous le permettre
Είναι παραπάνω από ότι μπορώ να δώσω αλλά θα το πάρω. (Íne parapáno apó óti boró na dóso allá tha to páro.)
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Accepter l'offre en manifestant un regret