Chinois | Phrases - Voyage | Achats

Achats - Bases

Bạn có bán ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Demander un article particulier
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Demander où se trouve un article particulier
Món này bao nhiêu tiền?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Demander un prix
Bạn có món nào rẻ hơn không?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Demander un article moins cher
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Demander les heures d'ouverture et de fermeture
Tôi chỉ xem hàng thôi.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Dire que l'on se contente de regarder
Cho tôi mua món này.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Confirmer un achat
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Demander si le magasin accepte les cartes de crédit
Cho tôi xin hóa đơn.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Demander le ticket de caisse
Cho tôi một cái túi được không?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Demander un sac
Tôi muốn trả lại món đồ này.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Expliquer que vous ramenez un article

Achats - Vêtements

Tôi có thể thử đồ được không?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Demander à essayer un vêtement
Phòng thử đồ ở đâu?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Demander où sont les cabines d'essayage
Cái này có cỡ ___ không?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Demander une taille précise
... nhỏ (S)?
…小号?(…xiǎo hào?)
Taille de vêtement
... trung bình (M)?
…中号?(…zhōng hào?)
Taille de vêtement
... lớn (L)?
…大号?(…dà hào?)
Taille de vêtement
... đại (XL)?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Taille de vêtement
Giày này có cỡ ___ không?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Demander une pointure spécifique
Nó bé/chật quá.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Dire que le vêtement est trop petit
Nó to/rộng quá.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Dire que le vêtement est trop grand
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Demander si le vêtement va

Achats - Négocier

Món này _[số tiền]_ thôi.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Suggérer un prix
Đắt thế!/Đắt quá!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Dire que l'article est trop cher
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Faire référence à l'article à un prix plus bas dans un autre magasin
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Faire une dernière offre
Thế thôi tôi không mua nữa.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Montrer son manque d'intérêt
Thế thôi tôi đi hàng khác.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Montrer son manque d'intérêt en menaçant de partir
Tôi không có đủ tiền!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Contester le prix en disant que vous ne pouvez pas vous le permettre
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Accepter l'offre en manifestant un regret