Chinois | Phrases - Voyage | Dates et Temps

Dates et Temps - Dire l'heure

Bây giờ là mấy giờ?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Demander l'heure
Bây giờ là ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Dire l'heure
... 8 giờ.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
heure pile
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
demie heure après l'heure pile
... tám giờ mười lăm (phút).
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
un quart d'heure après l'heure pile
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
un quart d'heure avant l'heure pile

Dates et Temps - Temps

Bao giờ?/Khi nào?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Demander la date et l'heure
bây giờ
现在(xiànzài)
En cet instant
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
很快(hěn kuài)
Dans peu de temps
sau (này)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Dans un certain temps
một năm trước/năm ngoái
一年前(yī nián qián)
Temps en lien avec le jour en question
(một) tháng trước
上个月(shàng gè yuè)
Temps en lien avec le jour en question
(một) tuần trước
上周(shàng zhōu)
Temps en lien avec le jour en question
(ngày) hôm qua
昨天(zuótiān)
Temps en lien avec le jour en question
(ngày) hôm nay
今天(jīntiān)
Temps en lien avec le jour en question
(ngày) mai
明天(míngtiān)
Temps en lien avec le jour en question
tuần sau/sang tuần
下周(xià zhōu)
Temps en lien avec le jour en question
năm sau/sang năm
明年(míngnián)
Temps en lien avec le jour en question
giây
秒(miǎo)
Unité de temps
phút
分钟(fēnzhōng)
Unité de temps
giờ
小时(xiǎoshí)
Unité de temps
ngày
天(tiān)
Unité de temps
tuần
周(zhōu)
Unité de temps
tháng
月(yuè)
Unité de temps
năm
年(nián)
Unité de temps
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
黎明(límíng)
Période de la journée
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
早上(zǎoshang)
Période de la journée
(buổi) trưa/ban trưa
中午(zhōngwǔ)
Période de la journée
(buổi) chiều/ban chiều
下午(xiàwǔ)
Période de la journée
(buổi) tối/ban tối
晚上(wǎnshàng)
Période de la journée
chập tối/chạng vạng
黄昏(huánghūn)
Période de la journée
đêm/tối muộn
夜晚(yèwǎn)
Période de la journée
nửa đêm
午夜(wǔyè)
Période de la journée

Dates et Temps - Jours de la semaine

Thứ hai
周一(zhōuyī)
Jour de le semaine
Thứ ba
周二(zhōu'èr)
Jour de le semaine
Thứ tư
周三(zhōusān)
Jour de le semaine
Thứ năm
周四(zhōu sì)
Jour de le semaine
Thứ sáu
周五(zhōu wǔ)
Jour de le semaine
Thứ bảy
周六(zhōu liù)
Jour de le semaine
Chủ nhật
周日(zhōu rì)
Jour de le semaine

Dates et Temps - Saisons

(mùa) xuân
春季(chūnjì)
Saison de l'année
(mùa) hè/(mùa) hạ
夏季(xiàjì)
Saison de l'année
(mùa) thu
秋季(qiūjì)
Saison de l'année
(mùa) đông
冬季(dōngjì)
Saison de l'année