Thaïlandais | Phrases - Voyage | Nombres et Argent

Nombres et Argent - Nombres

零(líng)
ศูนย์ (soon)
Nombre
一(yī)
หนึ่ง (neung)
Nombre
二(èr)
สอง (song)
Nombre
三(sān)
สาม (sarm)
Nombre
四(sì)
สี่ (see)
Nombre
五(wǔ)
ห้า (ha)
Nombre
六(liù)
หก (hok)
Nombre
七(qī)
เจ็ด (jed)
Nombre
八(bā)
แปด (pad)
Nombre
九(jiǔ)
เก้า (kao)
Nombre
十(shí)
สิบ (sib)
Nombre
十一(shíyī)
สิบเอ็ด (sib-ed)
Nombre
十二(shí'èr)
สิบสอง (sib-song)
Nombre
十三(shísān)
สิบสาม (sib-sarm)
Nombre
十四(shísì)
สิบสี่ (sib-see)
Nombre
十五(shíwǔ)
สิบห้า (sib-ha)
Nombre
十六(shíliù)
สิบหก (sib-hok)
Nombre
十七(shíqī)
สิบเจ็ด(sib-jed)
Nombre
十八(shíbā)
สิบแปด(sib-pad)
Nombre
十九(shíjiǔ)
สิบเก้า(sib-kao)
Nombre
二十(èrshí)
ยี่สิบ (yee-sib)
Nombre
三十(sānshí)
สามสิบ (sarm-sib)
Nombre
四十(sìshí)
สี่สิบ (see-sib)
Nombre
五十(wǔshí)
ห้าสิบ (ha-sib)
Nombre
六十(liùshí)
หกสิบ (hok-sib)
Nombre
七十(qīshí)
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Nombre
八十(bāshí)
แปดสิบ (pad-sib)
Nombre
九十(jiǔshí)
เก้าสิบ (kao-sib)
Nombre
一百(yībǎi)
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Nombre
一百万(yībǎi wàn)
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Nombre
十亿(shí yì)
พันล้าน (pun-larn)
Nombre

Nombres et Argent - Argent

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Demander les méthodes de paiement acceptées
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
Méthode de paiement
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
Méthode de paiement
…现金?(…xiànjīn?)
...เงินสด? (...ngern-sod?)
Méthode de paiement
…支票?(…zhīpiào?)
...เช็ค? (checks)
Méthode de paiement
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Demander à échanger une devise pour une autre
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Demander le taux de change

Nombres et Argent - Distributeur/guichet automatique

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Message de demande du code secret
取款(qǔkuǎn)
การถอนตังค์
Option de retrait d'argent
确认(quèrèn)
ตกลง (tok-long)
Valider une étape
取消(qǔxiāo)
ยกเลิก (yok-lerk)
Annuler une étape
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Choisir une somme d'argent
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Recevoir un reçu