Chinois | Phrases - Voyage | Nombres et Argent

Nombres et Argent - Nombres

ศูนย์ (soon)
零(líng)
Nombre
หนึ่ง (neung)
一(yī)
Nombre
สอง (song)
二(èr)
Nombre
สาม (sarm)
三(sān)
Nombre
สี่ (see)
四(sì)
Nombre
ห้า (ha)
五(wǔ)
Nombre
หก (hok)
六(liù)
Nombre
เจ็ด (jed)
七(qī)
Nombre
แปด (pad)
八(bā)
Nombre
เก้า (kao)
九(jiǔ)
Nombre
สิบ (sib)
十(shí)
Nombre
สิบเอ็ด (sib-ed)
十一(shíyī)
Nombre
สิบสอง (sib-song)
十二(shí'èr)
Nombre
สิบสาม (sib-sarm)
十三(shísān)
Nombre
สิบสี่ (sib-see)
十四(shísì)
Nombre
สิบห้า (sib-ha)
十五(shíwǔ)
Nombre
สิบหก (sib-hok)
十六(shíliù)
Nombre
สิบเจ็ด(sib-jed)
十七(shíqī)
Nombre
สิบแปด(sib-pad)
十八(shíbā)
Nombre
สิบเก้า(sib-kao)
十九(shíjiǔ)
Nombre
ยี่สิบ (yee-sib)
二十(èrshí)
Nombre
สามสิบ (sarm-sib)
三十(sānshí)
Nombre
สี่สิบ (see-sib)
四十(sìshí)
Nombre
ห้าสิบ (ha-sib)
五十(wǔshí)
Nombre
หกสิบ (hok-sib)
六十(liùshí)
Nombre
เจ็ดสิบ (jed-sib)
七十(qīshí)
Nombre
แปดสิบ (pad-sib)
八十(bāshí)
Nombre
เก้าสิบ (kao-sib)
九十(jiǔshí)
Nombre
หนึ่งร้อย (neung-roi)
一百(yībǎi)
Nombre
หนึ่งล้าน (neung-larn)
一百万(yībǎi wàn)
Nombre
พันล้าน (pun-larn)
十亿(shí yì)
Nombre

Nombres et Argent - Argent

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Demander les méthodes de paiement acceptées
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
Méthode de paiement
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
Méthode de paiement
...เงินสด? (...ngern-sod?)
…现金?(…xiànjīn?)
Méthode de paiement
...เช็ค? (checks)
…支票?(…zhīpiào?)
Méthode de paiement
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Demander à échanger une devise pour une autre
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Demander le taux de change

Nombres et Argent - Distributeur/guichet automatique

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Message de demande du code secret
การถอนตังค์
取款(qǔkuǎn)
Option de retrait d'argent
ตกลง (tok-long)
确认(quèrèn)
Valider une étape
ยกเลิก (yok-lerk)
取消(qǔxiāo)
Annuler une étape
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choisir une somme d'argent
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Recevoir un reçu