Thaïlandais | Phrases - Voyage | Nombres et Argent

Nombres et Argent - Nombres

không
ศูนย์ (soon)
Nombre
một
หนึ่ง (neung)
Nombre
hai
สอง (song)
Nombre
ba
สาม (sarm)
Nombre
bốn
สี่ (see)
Nombre
năm
ห้า (ha)
Nombre
sáu
หก (hok)
Nombre
bảy
เจ็ด (jed)
Nombre
tám
แปด (pad)
Nombre
chín
เก้า (kao)
Nombre
mười
สิบ (sib)
Nombre
mười một
สิบเอ็ด (sib-ed)
Nombre
mười hai
สิบสอง (sib-song)
Nombre
mười ba
สิบสาม (sib-sarm)
Nombre
mười bốn
สิบสี่ (sib-see)
Nombre
mười lăm
สิบห้า (sib-ha)
Nombre
mười sáu
สิบหก (sib-hok)
Nombre
mười bảy
สิบเจ็ด(sib-jed)
Nombre
mười tám
สิบแปด(sib-pad)
Nombre
mười chín
สิบเก้า(sib-kao)
Nombre
hai mươi
ยี่สิบ (yee-sib)
Nombre
ba mươi
สามสิบ (sarm-sib)
Nombre
bốn mươi
สี่สิบ (see-sib)
Nombre
năm mươi
ห้าสิบ (ha-sib)
Nombre
sáu mươi
หกสิบ (hok-sib)
Nombre
bảy mươi
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Nombre
tám mươi
แปดสิบ (pad-sib)
Nombre
chín mươi
เก้าสิบ (kao-sib)
Nombre
trăm
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Nombre
triệu
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Nombre
tỉ
พันล้าน (pun-larn)
Nombre

Nombres et Argent - Argent

Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Demander les méthodes de paiement acceptées
... thẻ tín dụng?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
Méthode de paiement
... thẻ thanh toán?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
Méthode de paiement
... tiền mặt?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
Méthode de paiement
... séc?
...เช็ค? (checks)
Méthode de paiement
Tôi muốn đổi tiền.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Demander à échanger une devise pour une autre
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Demander le taux de change

Nombres et Argent - Distributeur/guichet automatique

Mời bạn nhập mã PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Message de demande du code secret
Rút tiền
การถอนตังค์
Option de retrait d'argent
Xác nhận
ตกลง (tok-long)
Valider une étape
Hủy
ยกเลิก (yok-lerk)
Annuler une étape
Chọn khoản tiền
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Choisir une somme d'argent
Bạn có muốn in hóa đơn không?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Recevoir un reçu