Hindi | Phrases - Voyage | Ordinateurs

Ordinateurs - Accueil

คัดลอก
ตัด
วาง
หนา
เอียง
ขีดเส้นใต้
ตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
กระดาษกรอง
หาตัวอักษรAไปZ
เซลล์
รูปแบบที่ระบายสี
เติม
กรอบ

Ordinateurs - Boutons d'Office

ใหม่
เปิด
บันทึก
บันทึกเป็น
พิมพ์
แก้ไข
ทำใหม่
แทรก
ลบ
เปลี่ยนชื่อใหม่
แทนที่
ปิด
ยกเลิก
แถว
คอลัมน์
ตัวอย่างการพิมพ์
การย่อขนาด
แก้ไข

Ordinateurs - Insérer

ตาราง
รูปภาพ
ชาร์ต
กล่องคำพูด
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
รูปร่าง
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ

Ordinateurs - Mise en page

จุดตั้งระยะ
หุ้น
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์

Ordinateurs - Références

แทรกการอ้างอิง
แทรกดัชนี

Ordinateurs - Vérifier

การสะกดและไวยากรณ์
ติดตั้งภาษา
แปล
นับคำ
ลูกโป่ง

Ordinateurs - Afficher

ผู้ปกครอง