Thaïlandais | Phrases - Voyage | Ordinateurs

Ordinateurs - Accueil

Sao
คัดลอก
Cắt
ตัด
Dán
วาง
In đậm
หนา
In nghiêng
เอียง
Gạch chân
ขีดเส้นใต้
Phông
ตัวอักษร
Cỡ chữ
ขนาดตัวอักษร
Lọc
กระดาษกรอง
Sắp xếp A-Z
หาตัวอักษรAไปZ
Ô
เซลล์
Chổi quét
รูปแบบที่ระบายสี
Điền
เติม
Đường viền
กรอบ

Ordinateurs - Boutons d'Office

Tạo mới
ใหม่
Mở
เปิด
Lưu
บันทึก
Lưu với tên file
บันทึกเป็น
In ấn
พิมพ์
Hủy thao tác
แก้ไข
Khôi phục thao tác
ทำใหม่
Chèn
แทรก
Xóa
ลบ
Đổi tên
เปลี่ยนชื่อใหม่
Thay thế
แทนที่
Đóng
ปิด
Hủy
ยกเลิก
Hàng
แถว
Cột
คอลัมน์
Xem trước trang in
ตัวอย่างการพิมพ์
Thu nhỏ
การย่อขนาด
Phục hồi
แก้ไข

Ordinateurs - Insérer

Bảng
ตาราง
Hình ảnh
รูปภาพ
Biểu đồ
ชาร์ต
Hộp văn bản
กล่องคำพูด
Tiêu đề đầu & cuối trang
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
Hình dạng
รูปร่าง
Ngắt trang
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ

Ordinateurs - Mise en page

Tab
จุดตั้งระยะ
Lề
หุ้น
Chọn vùng in
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์

Ordinateurs - Références

Chú thích cuối trang
แทรกการอ้างอิง
Chỉ mục văn bản
แทรกดัชนี

Ordinateurs - Vérifier

Đánh vần & Ngữ pháp
การสะกดและไวยากรณ์
Cài đặt ngôn ngữ
ติดตั้งภาษา
Dịch
แปล
Đếm số từ
นับคำ
Ô ghi chú
ลูกโป่ง

Ordinateurs - Afficher

Thước kẻ
ผู้ปกครอง