Thaïlandais | Phrases - Voyage | Santé

Santé - Urgences

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Demander à être amené à l'hôpital
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Demander une assistance médicale
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Crier à l'aide
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Montrer où est la douleur
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Montrer où les rougeurs sont
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Dire que vous avez de la fièvre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Dire que vous êtes enrhumé(e)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Dire que vous toussez
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Dire que vous souffrez de fatigue
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Dire que la tête vous tourne
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Dire que vous n'avez pas envie de manger
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Dire que vous ne pouvez pas dormir
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Dire quelle partie du corps vous fait mal
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Dire quelle partie du corps est paralysée
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Partie du corps
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Partie du corps
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Partie du corps
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Partie du corps
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Partie du corps
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Partie du corps
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Partie du corps
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Partie du corps
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Partie du corps
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Partie du corps
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Partie du corps
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Partie du corps
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Partie du corps
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Partie du corps
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Expliquer que vous êtes diabétique
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Expliquer que vous êtes asthmatique
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Expliquer que vous êtes enceinte
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Demander la posologie
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Demander si la maladie est contagieuse
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Présenter ses papiers d'assurance
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Demander un certificat médical
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Dire que votre état s'améliore
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Dire que votre état a empiré
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Demander un produit
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Médicament
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Médicament
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Médicament
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Médicament
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Médicament
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Médicament
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Produit médical
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Produit médical
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Produit médical
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Produit médical
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Produit médical
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Autre produit
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Autre produit

Santé - Allergies

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Avertir quelqu'un de ses allergies.
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergie
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Allergie animale
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Allergie aux insectes
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergie
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Allergie
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Allergie
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Allergie médicamenteuse
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Allergie alimentaire
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Allergie alimentaire
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Allergie alimentaire
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Allergie alimentaire
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Allergie alimentaire
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Allergie alimentaire
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Allergie alimentaire
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Allergie alimentaire
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Allergie alimentaire
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Allergie alimentaire
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Allergie alimentaire
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Allergie alimentaire
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Allergie alimentaire
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Allergie alimentaire