Chinois | Phrases - Voyage | Santé

Santé - Urgences

Jag måste fara till sjukhuset.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Demander à être amené à l'hôpital
Jag mår illa.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jag måste till en doktor med en gång!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Demander une assistance médicale
Hjälp!
救命!(jiùmìng!)
Crier à l'aide
Ring efter ambulansen!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin

Det gör ont här.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Montrer où est la douleur
Det kliar här.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Montrer où les rougeurs sont
Jag har feber.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Dire que vous avez de la fièvre
Jag är förkyld.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Dire que vous êtes enrhumé(e)
Jag har hosta.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Dire que vous toussez
Jag är trött hela tiden.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Dire que vous souffrez de fatigue
Jag känner mig snurrig.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Dire que la tête vous tourne
Jag har ingen aptit.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Dire que vous n'avez pas envie de manger
Jag kan inte sova om nätterna.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Dire que vous ne pouvez pas dormir
Jag blev biten av en insekt.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte
Jag tror att det är värmen.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur
Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture
Jag har ont i _[kroppsdel]_.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Dire quelle partie du corps vous fait mal
Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Dire quelle partie du corps est paralysée
... huvudet ...
…头…(…tóu…)
Partie du corps
... magen ...
…胃…(…wèi…)
Partie du corps
... armen ...
…手臂…(…shǒubì…)
Partie du corps
... benet ...
…腿…(…tuǐ…)
Partie du corps
... bröstet ...
…胸…(…xiōng…)
Partie du corps
... hjärtat ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Partie du corps
... halsen ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Partie du corps
... ögat ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Partie du corps
... ryggen ...
…背…(…bèi…)
Partie du corps
... foten ...
…脚…(…jiǎo…)
Partie du corps
... handen ...
…手…(…shǒu…)
Partie du corps
... örat ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Partie du corps
... tarmen ...
…肠…(…cháng…)
Partie du corps
... en tand ...
…牙…(…Yá…)
Partie du corps
Jag har diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Expliquer que vous êtes diabétique
Jag har astma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Expliquer que vous êtes asthmatique
Jag har hjärtbesvär.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
Jag är gravid.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Expliquer que vous êtes enceinte
Hur många gånger per dag ska jag ta det här?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Demander la posologie
Är det smittsamt?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Demander si la maladie est contagieuse
Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition
Här är mina försäkringspapper.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Présenter ses papiers d'assurance
Jag har ingen sjukförsäkring.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie
Jag behöver ett läkarintyg.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Demander un certificat médical
Jag känner mig lite bättre.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Dire que votre état s'améliore
Det har blivit sämre.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Dire que votre état a empiré
Det är på samma sätt som innan.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie

Jag skulle vilja köpa ___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Demander un produit
huvudvärkstabletter
止痛片(zhǐtòng piàn)
Médicament
penicillin
青霉素(qīngméisù)
Médicament
aspirin
阿司匹林(āsīpīlín)
Médicament
insulin
胰岛素(yídǎosù)
Médicament
salva
软膏(ruǎngāo)
Médicament
sömnpiller
安眠药(ānmiányào)
Médicament
dambindor
卫生巾(wèishēng jīn)
Produit médical
desinfektionsmedel
消毒剂(xiāodú jì)
Produit médical
plåster
创可贴(chuàngkětiē)
Produit médical
bandage
绷带(bēngdài)
Produit médical
P-piller
避孕药(bìyùn yào)
Produit médical
kondomer
避孕套(bìyùn tào)
Autre produit
solskydd
防晒霜(fángshài shuāng)
Autre produit

Santé - Allergies

Jag är allergisk mot/för ___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Avertir quelqu'un de ses allergies.
pollen
花粉(huāfěn)
Allergie
djurhår
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Allergie animale
bistick/getingstick
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Allergie aux insectes
kvalster
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergie
mögel
霉菌(méijūn)
Allergie
latex
橡浆(xiàng jiāng)
Allergie
penicillin
青霉素(qīngméisù)
Allergie médicamenteuse
nötter/jordnötter
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Allergie alimentaire
sasamfrön/solrosfrön
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Allergie alimentaire
ägg
鸡蛋(jīdàn)
Allergie alimentaire
skaldjur/fisk /räkor
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Allergie alimentaire
mjöl/vete
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Allergie alimentaire
mjölk/laktos/mjölkprodukter
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Allergie alimentaire
gluten
面筋(miànjīn)
Allergie alimentaire
soja
大豆(dàdòu)
Allergie alimentaire
baljväxter/bönor/ärtor/majs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Allergie alimentaire
svamp
蘑菇(mógū)
Allergie alimentaire
frukt/kiwi/kokosnöt
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Allergie alimentaire
ingefära/kanel/koriander
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Allergie alimentaire
gräslök/lök/vitlök
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Allergie alimentaire
alkohol
酒精(jiǔjīng)
Allergie alimentaire