Chinois | Phrases - Voyage | Santé

Santé - Urgences

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Demander à être amené à l'hôpital
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Demander une assistance médicale
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Crier à l'aide
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Montrer où est la douleur
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Montrer où les rougeurs sont
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Dire que vous avez de la fièvre
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Dire que vous êtes enrhumé(e)
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Dire que vous toussez
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Dire que vous souffrez de fatigue
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Dire que la tête vous tourne
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Dire que vous n'avez pas envie de manger
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Dire que vous ne pouvez pas dormir
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Dire quelle partie du corps vous fait mal
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Dire quelle partie du corps est paralysée
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Partie du corps
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Partie du corps
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Partie du corps
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Partie du corps
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Partie du corps
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Partie du corps
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Partie du corps
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Partie du corps
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Partie du corps
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Partie du corps
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Partie du corps
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Partie du corps
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Partie du corps
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Partie du corps
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Expliquer que vous êtes diabétique
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Expliquer que vous êtes asthmatique
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Expliquer que vous êtes enceinte
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Demander la posologie
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Demander si la maladie est contagieuse
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Présenter ses papiers d'assurance
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Demander un certificat médical
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Dire que votre état s'améliore
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Dire que votre état a empiré
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Demander un produit
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Médicament
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Médicament
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
Médicament
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
Médicament
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
Médicament
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
Médicament
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Produit médical
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Produit médical
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Produit médical
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Produit médical
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Produit médical
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Autre produit
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Autre produit

Santé - Allergies

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Avertir quelqu'un de ses allergies.
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Allergie
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Allergie animale
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Allergie aux insectes
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergie
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Allergie
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Allergie
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Allergie médicamenteuse
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Allergie alimentaire
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Allergie alimentaire
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Allergie alimentaire
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Allergie alimentaire
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Allergie alimentaire
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Allergie alimentaire
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Allergie alimentaire
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Allergie alimentaire
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Allergie alimentaire
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Allergie alimentaire
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Allergie alimentaire
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Allergie alimentaire
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Allergie alimentaire
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Allergie alimentaire