Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Ich habe mich verirrt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Wo kann ich ___ finden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... ein Badezimmer?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... eine Bank/Wechselstube?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... ein Hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... eine Tankstelle?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... ein Krankenhaus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... eine Apotheke?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... ein Kaufhaus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... ein Supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... eine Bushaltestelle?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... eine Bahnstation?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... die Touristeninformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... einen Geldautomaten?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Wie komme ich zum/zur ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... die Stadtmitte?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... der Bahnhof?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... der Flughafen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... die Polizeiwache?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... die Botschaft von [Land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... Bars?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... Cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... Restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... Diskotheken?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... Hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... Touristenattraktionen?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... historische Sehenswürdigkeiten?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... Museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Nach links.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Nach rechts.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Geradeaus gehen.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Geh zurück.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Anhalten.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Gehe zum/zur ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Geh an ___ vorbei.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Halte Ausschau nach der/dem ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
bergab
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
bergauf
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
Kreuzung
สี่แยก (see yak)
Point de référence
Ampel
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
Park
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... Einzelfahrschein ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... Rückfahrkarte ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... Tageskarte ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... Wochenkarte ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... Monatskarte ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Ist dieser Platz besetzt?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Das ist mein Platz.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

geöffnet
เปิด (perd)
Établissement ouvert
geschlossen
ปิด (pid)
Établissement fermé
Eingang
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
Ausgang
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
Drücken
ผลัก (pluk)
Ziehen
ดึง (deung)
Männer
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
Damen
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
Besetzt
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
Frei
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Können Sie hier einen Moment warten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Folgen Sie dem Auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Wo ist die Autovermietung?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... für einen Tag/eine Woche.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Ich brauche keine Versicherung.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Wo ist die die nächste Tankstelle?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
Der Tank ist nicht voll.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
Der Motor macht komische Geräusche.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
Das Auto ist kaputt.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé