Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... bars?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Stop.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
downhill
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
intersection
สี่แยก (see yak)
Point de référence
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
park
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

open
เปิด (perd)
Établissement ouvert
closed
ปิด (pid)
Établissement fermé
entrance
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
exit
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
push
ผลัก (pluk)
pull
ดึง (deung)
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
vacant
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé