Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Estoy perdido.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
¿En dónde puedo encontrar____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... el sanitario/servicio de baño?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... un banco/casa de cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... gasolinera?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... un hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... una tienda departamental?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... un supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... la parada del autobús?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... la estación del metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... una oficina de información turística?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... un cajero automático?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
¿Cómo llego a___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... la estación del tren?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... el aeropuerto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... la estación de policías?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... la embajada de [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... bar?
...บาร์? (...bar?)
lieu
...café?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restaurante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... club nocturno?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... atracción turística?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... sitio histórico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Gire a la izquierda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Gire a la derecha.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Siga derecho.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Regrese.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Pare.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Vaya hacia___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Pase el/la___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Ponga atención a___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
cuesta abajo
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
cuesta arriba
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
intersección
สี่แยก (see yak)
Point de référence
semáforos
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
parque
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... boleto sencillo...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... boleto de regreso...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... primera clase/segunda clase
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... pase por un día ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... pase semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... pase mensual ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
¿Está ocupado éste asiento?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Ese es mi asiento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

abierto
เปิด (perd)
Établissement ouvert
cerrado
ปิด (pid)
Établissement fermé
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
salida
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
empuje
ผลัก (pluk)
jale
ดึง (deung)
hombres/caballeros
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
mujeres/damas
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
lleno/ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
Habitaciones libres/desocupado
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Necesito ir a__[lugar]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
¿Puede esperar aquí por un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
¡Siga ese carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... por un día/una semana
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Quisiera un seguro de cobertura total.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
No necesito seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Me gustaría incluir un conductor extra
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
El tanque no está lleno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
El motor hace un sonido extraño.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
El coche se encuentra dañado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé