Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Mi perdiĝis.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Kie mi povas trovi ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... la banĉambron?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... bankon/ŝanĝoficejon?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... hotelon?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... benzinstacion?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... malsanulejon?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... apotekon?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... magazenon?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... supermarkton?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... bushaltejon?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... metroohaltejon?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... turistoficejon?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... monaŭtomaton?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Kiel mi iras al___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... la urbocentron?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... la stacidomon?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... la aerhavenon?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... la policejon?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... la ambasadon de [lando]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... trinkejojn?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... kafejojn?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restoraciojn?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... noktoklubojn?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hotelojn?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... turismajn allogojn?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... historiajn lokojn?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... muzeojn?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Turnu maldekstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Turnu dekstre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Iru rekte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Reiru.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Haltu.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Iru al la___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Iru post la____.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Serku la___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
montsuben
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
supren
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
vojkruciĝo
สี่แยก (see yak)
Point de référence
trafiklumo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
parko
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... solan bileton ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... revenan bileton ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... tagbileton ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... semajnobileton ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... monatbileton ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Kiom longe por atingi __[loko]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Tio estas mia sidloko.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

malferma
เปิด (perd)
Établissement ouvert
ferma
ปิด (pid)
Établissement fermé
eniro
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
eliro
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
puŝu
ผลัก (pluk)
eltiru
ดึง (deung)
viroj
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
virinoj
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
Okupata
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
neokupata
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Kiom por iri al __[loko]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Sekvu tiun aŭton!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Kie mi povas lui aŭton?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
...por unu tago/semajno.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Mi volas plenan asekuron.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Mi ne bezonas asekuron.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Kie estas la proksima benzinstacio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
La benzinujo ne estas plena.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
La motoro faras strangan bruon.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
La aŭto estas difektita.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé