Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Mi sono perso.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Dove posso trovare ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... un bagno?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... una banca/sportello di cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... un albergo?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... un benzinaio?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... un ospedale?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... un grande magazzino?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... un supermercato?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... la fermata dell'autobus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... la fermata della metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... un ufficio di informazione turistica?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... un bancomat/sportello bancario automatico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Come si arriva __?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... alla stazione del treno?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... all'aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... alla centrale di polizia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... all'ambasciata di [paese]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Ci può consigliare un buon ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... bar?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... caffé?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... ristorante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... night club?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... albergo?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... attrazione turistica?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... sito storico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Gira a sinistra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Gira a destra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Sempre dritto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Torna indietro.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Fermati.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Vai verso ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Vai oltre ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Cerca il/la ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
in discesa
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
in salita
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
incrocio
สี่แยก (see yak)
Point de référence
semafori
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
parco
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... biglietto solo andata...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... andata e ritorno...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... biglietto di prima/seconda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... biglietto giornaliero...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... un abbonamento settimanale...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... un abbonamento mensile ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Si ferma a ___[luogo]___?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
È occupato questo posto?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Questo è il mio posto.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

aperto
เปิด (perd)
Établissement ouvert
chiuso
ปิด (pid)
Établissement fermé
entrata
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
uscita
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
spingere
ผลัก (pluk)
tirare
ดึง (deung)
uomini
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
donne
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
pieno/occupato
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
libero
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Devo andare a ___[destinazione]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Può aspettare qui un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Segua quella macchina!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Dov'è il noleggio auto?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... per un giorno/una settimana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Non ho bisogno di assicurazione.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Dov'è il prossimo benzinaio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Vorrei includere un secondo guidatore.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
Non c'è il pieno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
Il motore fa uno strano rumore.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
L'auto è danneggiata.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé